Wideo konferensiýa

Choose your language:
bg, bs, ca, ceb, co, cs, cy, da, de, el, en, eo, es, et, fa, fi, fr, fy, ga, gd, gl, gu, ha, haw, hi, hmn, hr, ht, hu, id, ig, is, it, iw, ja, jw, ka, kk, km, kn, ko, ku, ky, la, lb, lo, lt, lv, mg, mi, mk, ml, mn, mr, ms, mt, my, ne, nl, no, ny, or, pa, pl, ps, pt, ro, ru, rw, sd, si, sk, sl, sm, sn, so, sr, st, su, sv, sw, ta, te, tg, th, tk, tl, tr, tt, ug, uk, ur, uz, vi, xh, yi, yo, zh, zu,
“Omegle” -ni telefonyňyzda ýa-da planşetiňizde ulanmak üçin programma gerek däl!Web sahypasy ykjam işleýär.Öz gyzyklanmalaryňyz bilen nätanyş adamlar bilen tanyşyň!Omegle(oh meg ull), sosial aralyk bilen meşgullanýan hem bolsa, täze dostlar bilen tanyşmagyň ajaýyp usulydyr.“Omegle” ulananyňyzda, biri-biri bilen gürleşmek üçin tötänleýin başga bir adam bilen jübütlenýärsiňiz.Isleseňiz, gyzyklanmalaryňyzy goşup bilersiňiz we şol bir gyzyklanmalary saýlan biri bilen tötänleýin jübütlenersiňiz.Ygtybarly bolmagyňyza kömek etmek üçin, kimdigiňizi aýtmasaňyz (söhbetdeşlik maslahat berilmeýär!) Çatlar näbelli bolup, söhbetdeşligi islän wagtyňyz saklap bilersiňiz.“Omegle” -ni ulanmagyň etmeli we etmeli däl zatlary barada has giňişleýin maglumat üçin Hyzmat şertlerimize we jemgyýetçilik görkezmelerine serediň.Omegle wideo söhbetdeşligi moder, ýöne hiç hili moderasiýa kämil däl.“Omegle” ulanylanda ulanyjylar diňe özlerini alyp barşlary üçin jogapkärçilik çekýärler.Omegle ulanmak üçin ene-atanyň rugsady we gözegçiligi bilen 18+ ýa-da 13+ bolmaly.Has giňişleýin maglumat üçin Omegle-iň Hyzmat şertlerine serediň.Ene-atalara kömek edip biljek ene-atanyň gözegçiligi täjirçilik taýdan elýeterlidir we has giňişleýin maglumaty https://www.connectsafely.org/controls/ we beýleki saýtlarda tapyp bilersiňiz.“Omegle” -ni terk ediň we gözleýän zadyňyzyň ýerine 18-den uly bolsaňyz, ulularyň sahypasyna girmegiňizi haýyş edýäris.Bilelikde ederis.Nirede bolsaňyzam ygtybarly aragatnaşykBilelikde has köp üstünlik gazanmak üçin aragatnaşyk saklamaga, aragatnaşyk saklamaga we pikirleriňizi beýan etmäge kömek etmäge şatdyrys.Millionlarça kärhanalaryň, kiçi kärhanalaryň we siziň ýaly şahsyýetleriň bize ynanýandygyna buýsanýarys.Güýçli iş gatnaşyklaryny guruň, hyzmatdaşlygy güýçlendiriň we 1000-e çenli gatnaşyjy üçin HD wideo we ses bilen gyzykly konferensiýalary geçiriň.Üýtgeýän işçi güýjüniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we HD wideo we ses, simsiz mazmuny paýlaşmak we interaktiw habar tagtalary bilen ofis we uzakdaky iş akymlaryny deňleşdirmek üçin mejlis otaglaryny uýgunlaşdyryň.Howpsuz jaň marşruty, jaň nobatlary, SMS, çagyryş konferensiýasy we başgalar bilen halkara bulut telefon çözgüdi bilen sesiňizi güýçlendiriň.Öýüňizdäki ofis funksiýalaryndan peýdalanyň - wideo konferensiýa, telefon jaňlary, habar tagtalary we şahsy hyzmatdaşlyk enjamyňyzdaky teswirler.Söhbet çözgüdi hasaby öz içine alýar we iş akymlaryny ýönekeýleşdirýär, öndürijiligi ýokarlandyrýar we guramanyň içinde we daşynda işgärleriň arasynda howpsuz hyzmatdaşlygy üpjün edýär.Meýilnamalaşdyrmak, hyzmatdaşlyk etmek, öwrenmek, transkripsiýa, CRM we başgalar üçin 1000-den gowrak programma we integrasiýa bilen Zoom tejribäňizi güýçlendiriň we ýönekeýleşdiriň.Zoom, wirtual waka zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin Wideo Webinarlary we iň soňky Zoom Events önümlerini hödürleýär.Her kimiň göwnünden turjak wirtual tejribe dörediň.Zoom wakalary we wideo webinarlary bilen şu gün başlaň.Baý programmalary, şahsylaşdyrylan integrasiýalary we bar bolan Zoom hyzmatynyň işini doldurýan täze funksiýalary gurmak üçin API-lerimizi, SDK-larymyzy, web sahypalarymyzy we başgalary ulanyň.Täze tomaşaçylara aňsatlyk bilen pul gazanyp we ulaldyp boljak serwerde ýerleşdirilen onlaýn amallar.Gyzykly wideo söhbetdeşlik programmasyTäze adamlar bilen onlaýn tanyşmagy aňsatlaşdyrýan tötänleýin wideo söhbetdeşlik programmasy ChatSpin-e hoş geldiňiz.ChatSpin, ýüz maskalary, jyns we ýurt süzgüçleri, şahsy söhbetdeşlik we ş.m. ýaly wideo söhbetdeşlik aýratynlyklaryny hödürleýär.Bütin dünýäde tötänleýin adamlar bilen derrew söhbet ediň.Täze dostlar tapyň, sene tapyň, zehiniňizi görkeziň, maslahat soraň, syýasatda gürleşiň ýa-da başga hiç wagt görmedik adamyňyz bilen wideo söhbetdeşliginden lezzet alyň.Wideo söhbetdeşlige we güýmenje başlamak mugt we aňsat.Indiki kim bilen duşuşjakdygyňy hiç wagt bilmeýärsiň!Täze adamlar bilen aragatnaşyk gurmak isleýän bolsaňyz, tötänleýin wideo söhbetdeşligi ýol, ChatSpin sizi şol ýere alyp barjak ulagdyr.Gözleýän zadyňyzy - täze adamlar bilen aragatnaşyk gurmagyň usulyny almak üçin programmamyzy tertipleşdirdik.Onda nämä garaşýarsyňyz?Indi tötänleýin adamlar bilen söhbet ediň!Mugt kamera söhbet aýratynlyklaryNätanyş adamlar bilen tötänleýin söhbetdeşligi aňsatlaşdyrmak üçin “Chatspin” -ni bir maksat bilen başladyk.sakla.Bu doly waka däl.Locallyerli we halkara derejesinde beýleki adamlar bilen hakyky aragatnaşyk gurup boljak has birleşen dünýä, wideo programmamyzy döretmäge toparymyzy itergi berdi.Her çagyryş dünýäni ýakynlaşdyrýar, diňlemek üçin gulak tapmaga kömek edýär we pikirleri biri-birimiz bilen öwrenmäge giňişlik berýär.Chatspin, size laýyk gelýän tötänleýin adamlar bilen gürleşmegi aňsatlaşdyrýar.Diňe dogry adamlar bilen duşuşmazlyk bilen hoşlaşyň.Chatspin-iň tötänleýin wideo söhbetdeşlik programmasy, ýakynlara we uzaklara beýlekiler bilen manyly baglanyşyk duýmak üçin portalyňyzdyr.“Tinder” -iň wideo söhbetdeşlik aýratynlygy “Face to Face” indi bütin dünýäde ýaýbaňlanýarHäzirki wagtda adamlar bilen deňeşdirme tapmak we olar bilen aragatnaşyk gurmak üçin dünýädäki iň uly tanyşlyk programmasy bolan Tinder, häzirki wagtda adamlaryň programmada geçirýän wagtyny we içindäki aragatnaşyklaryny giňeltmek üçin başga bir aýratynlygy giňeldýär.Ulanyjylara şahsy maglumatlary alyşmazdan we diňe kamera bilen ýüzbe-ýüz bolanda wideo söhbetdeş bolmaga mümkinçilik berýän “Tinder” -iň diňe şu ýylyň başynda açan aýratynlygy bolan “Face to Face” häzirki wagtda dünýä derejesinde giňelýär, belki-de öz wagtynda hereket eder. köp adamyň ýüzbe-ýüz duşuşmaýan pursaty.Tinder, tanyşlyk hyzmatlarynyň gysganç taraplaryny gowy bilýär we şonuň üçin bu kompaniýanyň wideo topary däl-de, eýsem ony guran Ynam we Howpsuzlyk toparydygyny aýdýar.“Tinder” -iň Ynam we Howpsuzlyk Önüminiň başlygy Rori Kozoll: “Face to Face” aýratynlygy agzalarymyzdan oňyn seslenme alanymyzdan soň, “Face to Face” aýratynlygymyzyň dünýä jemgyýetçiligimize ýaýramagyny paýlaşýarys.“Bu, suraty barlamak, Howpsuzlyk merkezi we kemsidiji habarlary kesgitlemek tehnologiýamyz ýaly tanyşlyk syýahatynda agzalaryň howpsuzlygyna gönükdirilen aýratynlyklar sanawymyzy artdyrýar."Tanyşlyk programmalary, köpleriň ünsüni jemleýän döwürde, ýa-da hökümetiň düzgünleri sebäpli, ýa-da saglyk hünärmenleriniň teklipleri ýa-da ikisiniňem sosial aralyga we kiçi, belli, yzygiderli köpürjiklere ýygnanýan döwründe gülläp ösmek üçin geň bir kategoriýa ýaly bolup biler.Inöne aslynda bu ýerde bir mümkinçilik bar ýaly: köp barlaryň we beýleki adaty ýygnak nokatlarynyň ýapylýan ýa-da iň bolmanda adaty işleriniň gaty çäkli bolýan wagtynda adamlar birleşmek we biri-biri bilen duşuşmak üçin bir ýol bolýar. we adamlar göz öňüne getirip boljak ähli sebäplere görä biri-birini az görerler.Mysal üçin, “AppAnnie” -niň statistikasyna görä, “Tinder” şu ýyl durmuş ýörelgelerini göçürip almak boýunça iň ýokary sanawda galmagyny dowam etdirýär (häzirki wagtda ABŞ-da iOS-da üçünji ýerde).Wideo söhbetdeşlik aýratynlygy programmany diňe kimiň bardygyny we kim bilen deňeşdirip boljakdygyny görmek üçin däl-de, şol adamlar bilen aragatnaşyk saklamak üçin programmany ulanmak pikirini hasam artdyrýar.Bu ýerde başga bir goşmaça zat, islenilmeýän adamlaryň, barda bolşy ýaly, size ýakynlaşýan doly spamfesti däl.Iki tarapyňam aýratynlygy saýlamalydygy barada bellikler, söhbet başlamazdan ozal programmanyň adaty böleginde gabat gelmeli.Şeýle-de bolsa, adaty telefon jaňy edişiňiz ýaly, wideo söhbetdeşliklerine girenlerinde üns bermezligi saýlap bilersiňiz.Göwnüňe bolmasa, saňa ýerliksiz zatlary aýdýan we gaty köp jaň edýän adamlary alsaň we aýratynlygy düýbünden üýtgetmek islemeýän bolsaň, profiline aýlanyp, “hasabat” görkezmelerine eýerip, adamlara habar berip bilersiň.Tinder, adamlaryň programmada özara gatnaşygyny giňeltmek üçin wideo aýratynlyklary bilen ençeme ýyl bäri oýnaýar, wideo häzirki wagtda programmalarda iň meşhur we özüne çekiji serişdeleriň biri.Netijeleriň garyndysy.Özüňizi görkezmegiň başga bir usuly bolan “Tinder Loops” 2022-nji ýyldan bäri dowam edip gelýär we häzirem güýçli dowam edýär.Programmanyň içindäki “Swipe Night” apokaliptiki interaktiw wideosy ýaly beýleki tagallalar mart aýynda “Covid-19” sebäpli saklandy, ýöne soňky döwürde bu serginiň beýleki bazarlarda janlanjakdygyna meňzeýär.Wideo konferensiýaCallpy , sahypaňyza girýänler bilen aragatnaşyk gurmakmümkinçiligine düşünmäge mümkinçilik berer .Bu satuwyň ösüşini üpjün eder , sahypanyň öwrülişiginiep-esli gowulandyrar wegelýänleriň gaýtalanýan saparlaryny artdyrar.

19 günlük demo alyň

TäsinmümkinçilikAçyk çeşmelerdengelýänleriň aragatnaşyklaryny alyň !

Ulanyjynyň galdyrýan maglumatlary CRM-e ýüklenip, faýl hökmünde hem ýüklenip bilnerMyhmanlaryň maglumatlary ýygnamak, geňeşçiniň bardygyna garamazdan amala aşyrylýar.Gatnaşyklar, gatnaşmazdan CRM-e (AMO ýa-da Megaplan) girer.meşhur crm bilen integrasiýaDialog prosesinde CRM-e täze müşderiler we meseleler goşuňhemme zat ýönekeýfunksiýa çäklendirmesiz myhmanlar bilen mugt söhbetdeşlikBaky mugt söhbetdeşlikFunksiýa çägi ýok, wagt çäkleri ýokBiz bäsdeşlerimizden has gowyMugt funksional söhbetdeşlik27 funksiýa mugt27 hyzmatyň hiline gözegçilik gurallaryDostlara ýüzlenmek üçin sowgat berýärisMaslahat beriji iş ýerinde aýda 215 ..3 goşmaça aragatnaşyk kanalySöhbet, ses, wideo, işjeňlige gözegçilikDolandyryş, ses / wideo aragatnaşygy19 gün satuw ösüşi, 20 işALhli mümkinçiliklerFunksiýalaryň we gurallaryň çeýeligi we ýönekeýligiOnlaýn maslahat bermegiňadaty usulyBu ýere gelýänlerdenmugt onlaýn jaňlarSahypadagöni wideo maslahatlaryny geçiriňSahypany sahypanyňüsti bilen terjime ediň ,mazmuny görkeziňHakyky wagtdagelýänleriň işinegözegçilik ediňGelýänler sahypasyndakyelementleritapawutlandyryň we düşündiriňCallpy içgysgynç myhmanaawtomatikikömek bererKorporatiw şahsyýet elementleri bilenwidjet stiliniçuňňur özleşdirmekCRM INTEGRASI .ASYMüşderi aragatnaşyklaryny CRM-deawtomatiki saklaňCallpy formasy arkalysahypa girýänleriňaragatnaşyklaryny ýygnamakMaslahatçylaryň toparyny dörediň Olaragelýänleriň akymlarynypaýlaňChatRouletteTanyşmak, ýakynlaşmak ýa-da tordaky täze dostlar we köne dostlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin iň meşhur rus wideo söhbetdeşligine goşulyň. Bütindünýä Kerebi günsaýyn meşhurlyga eýe bolup, wideo söhbetdeşligiň we beýleki web hyzmatlarynyň kömegi bilen diňe aragatnaşyk üçin däl, gyzykly adamlar bilen aňsat we amatly tanyşmak üçin dünýäniň dürli künjeginden internetde habarlaşmagyň täze we gyzykly usullaryny hödürleýär. Aragatnaşyk we tanyşmak üçin asyl wideo söhbet, web kamera chatroulette-worldwide.com onlaýn onlaýn aragatnaşyk. Statistika görä has köp ýaşlar (aýallar we erkekler) otagdan çykman wideo söhbetdeşliginde wideo tanyşmak arkaly ýarym tapýarlar! Çeşmäniň üstünligi.Üstünligiň syry chat-ruletka.net ýönekeý, web kamera taraplarynyň kömegi bilen aragatnaşykdan başga biri-birine wizual baha bermäge ukyply, sebäbi bu ikinji ýarymy öwrenmek möhümdir. Çat, çüýşäni nädip aýlamalydygyny, nireden we söhbetdeşlik ruletiniň ähli adyna eýe bolmak üçin tötänleýin tertipde dost tapmak mümkinçiligi sebäpli söhbet köp meşhurlyk gazandy. Maslahatlar we hileler Özleri ýaly çyn ýürekden boluň, sebäbi hakyky durmuşda täze dostlar bilen wideo söhbetdeşliginde her bir söhbetdeşlik wideo söhbetdeşliginde toslama keşpleriň ýerine hakyky adamlary görmek isleýär. Aragatnaşyk ediň, dostlaryňyzy, köne dostlaryňyzy tapyň, ýakymly atmosferada adam bilen gepleşik geçirmäge synanyşyň, sögünçlerden gaça duruň, söhbetdeşligi gyzykly we gyzykly saklaň - üstünlikli tanyşmagyň açarydyr! Öwgi aýdyň, sowgat beriň! hakyky durmuşda bolşy ýaly,çagyrylan adama düşünmek we ýoldaşlaryň we dostlaryň arasynda saňa garşy durmak üçin sowgatlar berilýär. Düzgünnama rus dilinde wideo söhbetdeşligi memeet oňyn ýagdaýda hyzmat söhbetdeşligini hödürleýär. Söhbet gepleşikleri esasan rus dilli ulanyjylar.Etiki däl, haýsydyr bir görnüşde senzurany aňlatmak düýbünden gadagan.18 ýaşa çenli kämillik ýaşyna ýetmedikler bilen jyns gatnaşyklary baradaky söhbetdeşlik.Mejbury açylýan şahsy bölekleri görkezmek gadagandyr.howpsuzlyk Howpsuzlyk wideo söhbetdeşligi üçin hilegär adamlaryň sanyny azaltmak simpleönekeý bellige almak karary kyn bolmaz, ýöne söhbet süzgüçine girýänlere we girýänleriň öňüni alar.2022-nji ýylda omegle ýaly iň oňat söhbetdeşlik saýtlary - Mugt wideo söhbetdeşligi üçin söhbet alternatiwalaryInterneti köp dürli meseleler üçin ulanýarys, ýöne esasy sebäpleriň biri sosial bolmak.Özara täsirleşmegiň zerurlygy, adaty adamlara rahatlyk we kanagat getirýän adamyň ýagdaýydyr.Şonuň üçin “Facebook” şeýle meşhur.Peopleöne adamlaryň duşuşyp biljek başga-da köp sahypasy bar.Bularyň köpüsine forumlar ýa-da habar tagtalary diýilýär, bu ýerde adamlar teswir ýazýarlar, soň bolsa kimdir biriniň jogap berendigini görmek üçin gaýdyp gelýärler.Şeýle-de bolsa, internete birikdirilişi ýaly şahsy söhbetdeşliklere ýakyn wagtda real wagt paýlaşmagy aňsatlaşdyrýan köp sanly sahypa bar.Iň meşhur saýtlaryň birine “Omegle” diýilýär, bu ýerde agzalar wideo, ses ýa-da diňe tekst arkaly täsirleşýärler.Tötänleýin adamlar bilen duşuşmak we diňe bir nätanyş adam bilen söhbetdeşlik başlamak üçin ajaýyp ýer.Majoröne esasy saýtlaryň köpüsi ýaly, Omegle-de ilat köpeldi.Aşakda Omegle ýaly täze dostlar bilen birigip boljak göni söhbetdeşlik otaglaryny tapyp bilersiňiz.1. Çatliw:Çatliw - Dünýäniň islendik ýerinden nätanyş adam bilen web kamera söhbetdeşliginiň iň çalt we amatly usuly.Etjek bolýan zadyňyz, adamyň jynsyna girmekdir, bu hyzmat derrew siziň ýaly birine duşmak isleýän iň laýyk nätanyş adamy saýlar.Chatliv iň oňat wideo söhbetdeşlik sahypasy we iň meşhur wideo söhbetdeşlik sahypalarynyň biridir.Dünýäniň dürli künjeklerinden onlaýn söhbetdeşlik otaglarynda müňlerçe söhbetdeşlik elmydama onlaýn.2. CooMeet:Coomeet rus dilindäki wideo söhbetdeşlik we tanyşlyk sahypasy (rulet).“Chatroulette” we “omegle” üçin iň oňat wariantlardan biri, kümmetde dünýäniň çar künjeginden tötänleýin nätanyş adamlar bilen tanyşmak üçin wideo başlap bilersiňiz.Kumeet rulet prinsipiniň üstünde işleýär, ýagny kim bilen gürleşjekdigiňizi hiç wagt bilmeýärsiňiz.içgysgynç bolsaňyz, bu görnüşli söhbetdeşlikler sizi tolgundyryp biler.“Coomeet” -iň aýratynlyklary:1. Elmydama nätanyş adam bilen baglanyşyň2. Mugt wideo söhbetdeşligi3. Dostlaryňyzyň sanawyna nätanyş adamlary goşuň4. Söýýän nätanyş adamyňyz bilen aragatnaşyk saklaň5. Söýgüliňize sowgat we gül iberiň6. iň gowy ýoldaşlar3. TinyChat:Häzirki wagtda TinyChat internetdäki iň uly ses we wideo söhbetdeşlik hyzmatydyr.Kompaniýa ulanyjylaryň günde 5 million minut efir wagtyny öndürýändigi bilen öwünýär.Şol ýerde müňlerçe söhbetdeşlige duşarsyňyz, hatda käbirlerini sebitiňizdäki adamlar başlapdy we isleýän mowzugyňyzy tapmasaňyz, özüňiz döredip bilersiňiz.“TinyChat” bir otagda 12-e çenli wideo akymyna mümkinçilik berýär we ulanyjylar hyzmatda ýerleşdirilen görkezişlerden göni wideo görkezip bilýän API ulanýar we munuň gymmaty ýok.Adamlar mikrofon, wideo ýa-da gyssagly habarlaşma arkaly habarlaşmak üçin birleşýärler.4. Omegle web kamerasy:Omegle web kamerasy iň meşhur tanyşlyk we söhbetdeşlik web kamerasy. 20.000.000-den gowrak ulanyjy hasaba alyndy. Mugt söhbetdeşlik rulet söhbetleri. omegle ýaly saýtlar.Omegle web kamerasy, Omegle tötänleýin wideo söhbetdeşligine mugt alternatiwadyr, web kamerasyny ulanyp nätanyş adamlar bilen anonim gürleşýär we derrew täze adamlar bilen duşuşýar. Tötänleýin ulanyjylar bilen wideo söhbetdeşlik, täze dost edin. Omegle söýüjiler bilen jemgyýetçilik gatnaşykda boluň.“Omegle.webcam” söhbetdeşlik sahypasynyň bir görnüşidir.5. Bazoocam:Bazoocam, arassa bolmagy üçin gaty tonlanan başga bir tötänleýin web söhbetdeşlik sahypasy.Mentionedokarda agzalan beýleki saýtlaryň käbiri ýaly, tötänleýin başga biriniň sahypasyna düşdüň.Görýän zatlaryňyzy halamaýan bolsaňyz, "geçmek" düwmesine basyp, başga birine geçersiňiz.“Bazoocam” buz döwüjisi hökmünde goşulyp boljak ýa-da özüňiz hakda gürleşmekden ýadasaňyz, birnäçe oýunçy oýunlaryny hödürleýär.Eger içgysgynç bolsaňyz, adaty bir zat etmegi teklip edýärler, ýöne eşikleriňizi saklamak barada duýduryş berýärler.Kostýum geýip ýa-da halaýan sazyňyzy çalyň.Hek, gitara ýa-da kazoo çalyň we gürleşmek üçin köp adam taparsyňyz.6. “FaceFlow”:“FaceFlow” - bu ýigitler bir wagtyň özünde üç adama niýetlenen wideo söhbetdeşliklerine rugsat bermek bilen sosial mediany indiki derejä çykarýarlar.FaceFlow "web brauzeriňizde dostlaryňyz bilen mugt wideo söhbetdeşlik we wideo konferensiýasy" hödürleýär, ýöne nätanyş adamlar bilen hem gürleşip bilersiňiz.Ulanyjylar indi gözlenýän profil döredip bilerler we halaýan suratlaryny we wideolaryny YouTube-da paýlaşyp bilerler.Bu sahypa diňe bir web söhbetdeşlik hyzmaty bolmakdan başga-da, Skype-iň hödürleýän ajaýyp hyzmatlaryna has laýyk gelýär.Tekst we bir gezeklik wideo söhbetdeşlikleri hödürleýär.Has gyzykly etmek üçin, “FaceFlow” gaty kyn görünýän “Flappy” atly köp oýunçy oýnuny çykardy.7. ChatRandom:Chatrandom-yň käbir uly maksatlary bar, olaryň biri Facebook, Twitter ýa-da YouTube ýaly atlara öwrülmek.Bu, ulanyjyny başga bir tötänleýin ulanyjy bilen baglanyşdyrýan başga bir web kamerasydyr."Chatroulette" -iň alternatiwasy hökmünde peýda boldy, sebäbi sahypa düzgünleri ýygy-ýygydan üýtgedýärdi.Bu maksada ýetmek üçin dünýäniň dürli künjeginden adamlary birleşdirýärler we yzygiderli täze ýurtlary we dilleri goşýarlar.Başga bir adam, topar ýa-da gyzlar bilen tötänleýin aragatnaşyk saklamagy saýlap bilersiňiz.Şeýle hem, wideo arkaly, geý ulanyjylary bilen ýa-da belli bir dilde gürlemek üçin ileri tutmany saýlap bilersiňiz.Şeýle hem, ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin goşmaça web kamerasy we beýleki hyzmatlar goşýarlar.8. “Chatroulette”:“Chatroulette” ulanyjylary tötänleýin nätanyş adamlar bilen baglanyşdyrmakda özboluşly çemeleşýän web kamera esasly söhbetdeşlik hyzmatydyr.Rus ruletini oýnamak ýaly bolmaly, diňe ýarag bilen söweşmegiň ýerine, ýazylan habarlaryň we / ýa-da web kameranyň üsti bilen dilden gürleşýärsiňiz, ýoldaşyňyzyň halamaýan zadyny aýtsaňyz ýa-da etseňiz, söhbetden çykýarlar ("öldür") söhbetdeşlik).Sahypany ýatylýan otagyndan ene-atasynyň öýüne getiren 17 ýaşly çaga tarapyndan 2022-njy ýylda döredilipdi.Hatda mahabat bolmasa-da, bu sahypa dilden-dile çenli ulaldy.Birnäçe ýyllap synagdan we ýalňyşlykdan soň, ahyrsoňy nädogry hereketleri süzüp bilýän derejesine ýetdi.Ulanyjylar hasaba alynmaly we hyzmat şertlerine razy bolmaly, düzgüni bozanlar sahypa moderatorlary tarapyndan süzüler. Ulanyjylaryň köpüsi 30 ýaşdan kiçi we aýallardan has köp erkek bar. Iň bärkisi R bahalandyryldy.Nätanyş adamlar bilen onlaýn duşuşmagyň düzgünleri1. Soňra arz edip biljek zadyňyzy etmäň we aýtmaň. Söhbetdeşligiňiz, tekstiňiz, sesiňiz ýa-da wideoňyz aňsatlyk bilen ýazga alnyp, size garşy ulanylyp bilner.2. Eger sizi gorkuzýan bolsa, habar beriň we ulanyjyny gara sanawa giriziň.Biriniň gorkuzylýandygyny görseň, edil şonuň ýaly et.3. Şahsy maglumatlary hiç kim bilen paýlaşmaň.4. Professional aldawçylar siziň maglumatlaryňyz üçin balyk tutarlar.5. Maşgala suratlary ýa-da eýesiniň yzarlamak üçin ulanyp biljek beýleki jikme-jiklikleri ýaly wideo söhbetdeşlik çarçuwasynda şahsy zatlary goýmaň.6. Bu hyzmatlardan haýsydyr birini ulananyňyzda maşgalaňyza howpsuz bolmagyňy öwrediň.Olaryň köpüsi aşa moder bolsa-da, ol ýerde käbir akylly ýyrtyjylar bar.7. Şadyýan boluň ... ine şeýle.